Language Assistance

If you, or someone you are helping, have questions, you have the right to get help and information in your language at no cost. To speak to an interpreter, call the customer service number on the back of your member card. If you are not a member, or don’t have a card, call 855-710-6984.

 • Español - Spanish
  Si usted o alguien a quien usted está ayudando tiene preguntas, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete comuníquese con el número del Servicio al Cliente que figura en el reverso de su tarjeta de miembro. Si usted no es miembro o no posee una tarjeta, llame al 855-710-6984.
 • العربية - Arabic
  إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة، ?لديك الحق ?ي الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكل?ة. للتحدث إلى مترجم ?وري، اتصل على رقم خدمة العملاء المذكور على ظھر بطاقة عضويتك. ?إن لم تكن عضوًا، أو كنت لا تملك بطاقة، ?اتصل على 6984-710-855
 • 繁體中文 - Chinese
  如果您, 或您正在?助的?象, ?此有疑?, 您有權利?費以您的?語?得幫助和訊?。洽詢一?翻譯員, 請致電?在您的會 員?背?的客戶?務電話號碼。如果您?是會員, 或沒有會員?, 請致電 855-710-6984。
 • Français - French
  Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, avez des questions, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, composez le numéro du service client indiqué au verso de votre carte de membre. Si vous n’êtes pas membre ou si vous n’avez pas de carte, veuillez composer le 855-710-6984.
 • Deutsch - German
  Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Kundenservicenummer auf der Rückseite Ihrer Mitgliedskarte an. Falls Sie kein Mitglied sind oder keine Mitgliedskarte besitzen, rufen Sie bitte 855-710-6984 an.
 • ગ?જરાતી - Gujarati
  જો તમને અથવા તમે મદદ કરી રહ?યા હોય ?વી કોઈ બીજી વ?યક?તિને ?સ.બી.?મ. દ?ભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે, તમારા સભ?યપદના કાર?ડની પાછળ આપેલ ગ?રાહક સેવા નંબર પર કૉલ કરો. જો આપ સભ?યપદ ના ધરાવતા હોવ, અથવા આપની પાસે કાર?ડ નથી તો 855-710-6984 નંબર પર કૉલ કરો.
 • हिंदी - Hindi
  यदि आपके, या आप जिसकी सहायता कर रहे हैं उसके, प?रश?न हैं, तो आपको अपनी भाषा में निःश?ल?क सहायता और जानकारी प?राप?त करने का अधिकार है। किसी अन?वादक से बात करने के लि?, अपने सदस?य कार?ड के पीछे दि? ग? ग?राहक सेवा नंबर पर कॉल करें। यदि आप सदस?य नहीं हैं, या आपके पास कार?ड नहीं है, तो 855-710-6984 पर कॉल करें।
 • Italiano - Italian
  Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare il servizio clienti al numero riportato sul lato posteriore della tua tessera di socio. Se non sei socio o non possiedi una tessera, puoi chiamare il numero 855-710-6984.
 • 한국어 - Korean
  만약 귀하 ?는 귀하가 ?는 사람? 질문? 있다면 귀하는 무료로 그러한 ?움과 정보를 귀하? 언어로 받? 수 있는 권리가 있습니다. 회? 카드 뒷면? 있는 고? 서비스 번호로 전화하십시오. 회?? 아니시거나 카드가 없으시면 855-710-6984으로 전화주십시오.
 • Diné - Navajo
  T’áá ni, éí doodago ła’da bíká anánílwo’ígíí, na’ídíłkidgo, ts’ídá bee ná ahóóti’i’ t’áá níík’e níká a’doolwoł. Ata’ halne’í bich’į’ hadeesdzih nínízingo éí kwe’é da’íníishgi áká anídaalwo’ígíí bich’į’ hodíílnih, bee nééhózinii bine’dęę’ bikáá’. Kojí atah naaltsoos ná hadít’éégóó éí doodago bee nééhózinígíí ádingo kojį’ hodíílnih 855-710-6984.
 • Polski - Polish
  Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz, macie jakiekolwiek pytania, macie prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer podany na odwrocie karty członkowskiej. Jeżeli nie jesteś członkiem lub nie masz przy sobie karty, zadzwoń pod numer 855-710-6984.
 • فارسی - Persian
  اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک مي کنيد، سؤالی داشتە باشيد، حق اين را داريد کە بە زبان خود، بە طور رايگان کمک و اطلاعات دريافت نماييد. جهت گفتگو با یک مترجم شفاهی، با خدمات مشتری به شماره ای که در پشت کارت عضویت شما درج شده است تماس بگیرید. اگر عضو نیستید، یا کارت عضویت ندارید، با شماره 6984-710-855 تماس حاصل نمایید.
 • Русский - Russian
  Е?ли у ва? или человека, которому вы помогаете, возникли вопро?ы, у ва? е?ть право на бе?платную помощь и информацию, предо?тавленную на вашем ?зыке. Чтобы поговорить ? переводчиком, позвоните в отдел об?луживани? клиентов по телефону, указанному на обратной ?тороне вашей карточки уча?тника. Е?ли вы не ?вл?ете?ь уча?тником или у ва? нет карточки, позвоните по телефону 855-710-6984.
 • Tagalog - Tagalog
  Kung ikaw, o ang isang taong iyong tinutulungan ay may mga tanong, may karapatan kang makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang makipag-usap sa isang tagasalin-wika, tumawag sa numero ng serbisyo para sa kustomer sa likod ng iyong kard ng miyembro. Kung ikaw ay hindi isang miyembro, o kaya ay walang kard, tumawag sa 855-710-6984.
 • اردو - Urdu
  اگر آپ کو، یا کسی ایسے ?رد کو جس کی آپ مدد کرر?ے ?یں، کوئی سوال درپیش ?ے تو، آپ کو اپنی زبان ميں م?ت مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ?ے۔ مترجم سے بات کرنے کے ليے، کسٹمر سروس نمبر پر کال کريں جو آپ کے کارڈ کی پشت پر درج ?ے۔ اگر آپ ممبر ن?یں ?یں، یا آپ کے پاس کارڈ ن?یں ?ے تو، 6984-710-855 پر کال کریں۔
 • Tiếng Việt - Vietnamese
  Nếu quý vị hoặc ngư?i mà quý vị giúp đỡ có bất kỳ câu h?i nào, quý vị có quy?n được hỗ trợ và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. ?ể nói chuyện với thông dịch viên, g?i số dịch vụ khách hàng nằm ở phía sau thẻ hội viên của quý vị. Nếu quý vị không phải là hội viên hoặc không có thẻ, g?i số 855-710-6984.
Español
Spanish
Si usted o alguien a quien usted está ayudando tiene preguntas, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete comuníquese con el número del Servicio al Cliente que figura en el reverso de su tarjeta de miembro. Si usted no es miembro o no posee una tarjeta, llame al 855-710-6984.
العربية

Arabic
إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة، فلديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون اية تكلفة. للتحدث إلى مترجم فوري، اتصل على رقم خدمة العملاء المذكور على ظھر بطاقة عضويتك. فإن لم تكن عضوًا، أو كنت لا تملك بطاقة، فاتصل على 6984-710-855
繁體中文
Chinese

如果您, 或您正在協助的對象, 對此有疑問, 您有權利免費以您的母語獲得幫助和訊息。洽詢一位翻譯員, 請致電印在您的會 員卡背面的客戶服務電話號碼。如果您不是會員, 或沒有會員卡, 請致電 855-710-6984。

Français
French
Si vous, ou quelqu'un que vous êtes en train d’aider, avez des questions, vous avez le droit d'obtenir de l'aide et l'information dans votre langue à aucun coût. Pour parler à un interprète, composez le numéro du service client indiqué au verso de votre carte de membre. Si vous n’êtes pas membre ou si vous n’avez pas de carte, veuillez composer le 855-710-6984.
Deutsch
German
Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen haben, haben Sie das Recht, kostenlose Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Kundenservicenummer auf der Rückseite Ihrer Mitgliedskarte an. Falls Sie kein Mitglied sind oder keine Mitgliedskarte besitzen, rufen Sie bitte 855-710-6984 an.
ગુજરાતી
Gujarati
જો તમને અથવા તમે મદદ કરી રહ્યા હોય એવી કોઈ બીજી વ્યક્તિને એસ.બી.એમ. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે, તમારા સભ્યપદના કાર્ડની પાછળ આપેલ ગ્રાહક સેવા નંબર પર કૉલ કરો. જો આપ સભ્યપદ ના ધરાવતા હોવ, અથવા આપની પાસે કાર્ડ નથી તો 855-710-6984 નંબર પર કૉલ કરો.
हिंदी
Hindi
यदि आपके, या आप जिसकी सहायता कर रहे हैं उसके, प्रश्न हैं, तो आपको अपनी भाषा में निःशुल्क सहायता और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी अनुवादक से बात करने के लिए, अपने सदस्य कार्ड के पीछे दिए गए ग्राहक सेवा नंबर पर कॉल करें। यदि आप सदस्य नहीं हैं, या आपके पास कार्ड नहीं है, तो 855-710-6984 पर कॉल करें।
Italiano
Italian
Se tu o qualcuno che stai aiutando avete domande, hai il diritto di ottenere aiuto e informazioni nella tua lingua gratuitamente. Per parlare con un interprete, puoi chiamare il servizio clienti al numero riportato sul lato posteriore della tua tessera di socio. Se non sei socio o non possiedi una tessera, puoi chiamare il numero 855-710-6984.
한국어
Korean
만약 귀하 또는 귀하가 돕는 사람이 질문이 있다면 귀하는 무료로 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 받을 수 있는 권리가 있습니다. 회원 카드 뒷면에 있는 고객 서비스 번호로 전화하십시오. 회원이 아니시거나 카드가 없으시면 855-710-6984으로 전화주십시오.
Diné
Navajo
T’áá ni, éí doodago ła’da bíká anánílwo’ígíí, na’ídíłkidgo, ts’ídá bee ná ahóóti’i’ t’áá níík’e níká a’doolwoł. Ata’ halne’í bich’į’ hadeesdzih nínízingo éí kwe’é da’íníishgi áká anídaalwo’ígíí bich’į’ hodíílnih, bee nééhózinii bine’dęę’ bikáá’. Kojí atah naaltsoos ná hadít’éégóó éí doodago bee nééhózinígíí ádingo kojį’ hodíílnih 855-710-6984.
فارسی
Persian
اگر شما، يا کسی کە شما بە او کمک مي کنيد، سؤالی داشتە باشيد، حق اين را داريد کە بە زبان خود، بە طور رايگان کمک و اطلاعات دريافت نماييد. جهت گفتگو با یک مترجم شفاهی، با خدمات مشتری به شماره ای که در پشت کارت عضویت شما درج شده است تماس بگیرید. اگر عضو نیستید، یا کارت عضویت ندارید، با شماره 6984-710-855 تماس حاصل نمایید.
Polski
Polish
Jeśli Ty lub osoba, której pomagasz, macie jakiekolwiek pytania, macie prawo do uzyskania bezpłatnej informacji i pomocy we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem, zadzwoń pod numer podany na odwrocie karty członkowskiej. Jeżeli nie jesteś członkiem lub nie masz przy sobie karty, zadzwoń pod numer 855-710-6984.
Русский
Russian
Если у вас или человека, которому вы помогаете, возникли вопросы, у вас есть право на бесплатную помощь и информацию, предоставленную на вашем языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните в отдел обслуживания клиентов по телефону, указанному на обратной стороне вашей карточки участника. Если вы не являетесь участником или у вас нет карточки, позвоните по телефону 855-710-6984.
Tagalog
Tagalog
Kung ikaw, o ang isang taong iyong tinutulungan ay may mga tanong, may karapatan kang makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika nang walang bayad. Upang makipag-usap sa isang tagasalin-wika, tumawag sa numero ng serbisyo para sa kustomer sa likod ng iyong kard ng miyembro. Kung ikaw ay hindi isang miyembro, o kaya ay walang kard, tumawag sa 855-710-6984.
اردو

Urdu
اگر آپ کو، یا کسی ایسے فرد کو جس کی آپ مدد کررہے ہیں، کوئی سوال درپیش ہے تو، آپ کو اپنی زبان ميں مفت مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ مترجم سے بات کرنے کے ليے، کسٹمر سروس نمبر پر کال کريں جو آپ کے کارڈ کی پشت پر درج ہے۔ اگر آپ ممبر نہیں ہیں، یا آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو، 6984-710-855پر کال کریں
Tiếng Việt
Vietnamese
Nếu quý vị hoặc người mà quý vị giúp đỡ có bất kỳ câu hỏi nào, quý vị có quyền được hỗ trợ và nhận thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với thông dịch viên, gọi số dịch vụ khách hàng nằm ở phía sau thẻ hội viên của quý vị. Nếu quý vị không phải là hội viên hoặc không có thẻ, gọi số 855-710-6984.

Last Updated: Sept. 19, 2019